Landschappelijk wonen Teuge

In Teuge wordt op het terrein van het voormalige mobilisatiecomplex een bijzonder woongebied ontwikkeld. De basis voor het stedenbouwkundig plan wordt gevormd door enerzijds het aansluiten op het bestaande bebouwingspatroon van Teuge en anderzijds het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit en vooral ‘lucht en ruimte’ aan het dorp dat vanwege haar recente ontstaansgeschiedenis vrij compact is en weinig identiteit heeft. Uitgangspunt is het creëren van een bijzonder woongebied dat zich onderscheidt van woonwijken in haar omgeving en naadloos past in het gat dat het militaire complex heeft achtergelaten tussen dorp en sportvoorzieningen.

Het huidige terrein, met handhaving van de waardevolle bomen en de toegangen tot het gebied, ligt ten grondslag aan de conceptvorming. Na opschoning van het terrein (rooien van dood hout, weinig waardevolle bomen en onderbegroeiing) blijft een gebied over met een potentiële parkachtige kwaliteit dat de onderlegger voor het woonprogramma vormt. Alle nieuwe stedenbouwkundige elementen, zoals wegen, parkeerplaatsen, bebouwing, nieuw toe te voegen groen en water zijn onderdeel van het ‘Park van Teuge'. 

De stedenbouwkundige structuur is een voortzetting van de eerdere uitbreidingen van Teuge. De wegen en verkavelingsstroken hebben dezelfde noord-zuid projectie, maar ditmaal met een groene context. Daarnaast wordt op een lager schaalniveau plaats gemaakt voor routes voor langzaam verkeer in de oost-west richting, waar deze tot nog toe is dichtgezet door bebouwing. Door de situering van de bebouwing in noord-zuid richting ontstaan daartussen structurerende openbare ruimten die allemaal hun eigen gebruik kennen en daarom een andere identiteit krijgen. De inrichting van de openbare ruimte speelt hierop in. Aan de westzijde sluit het karakter van de openbare ruimte aan op het dorp, terwijl de oostzijde meer landschappelijk van aard is. Centraal in het plan wordt de openbare ruimte uitgevoerd als pleinruimte.


Opdrachtgever:Gemeente Voorst
Jaar:2012
Dienstverband:BügelHajema Adviseurs