Park Zandweerd Deventer

Aan de noordwestzijde van Deventer ligt Zandweerd, een woonwijk die in de jaren '50 en '60 aan de stad is toegevoegd. Onderdeel van de planvorming destijds was de aanleg van sportvoorzieningen ten noorden van het woongebied, zoals Sportpark Zandweerd en het befaamde IJsselstadion, de tweede kunstijsbaan van Nederland. Inmiddels is het stadion gesloopt en zijn twee sportvelden buiten gebruik geraakt. Voor beide locaties heeft +PEIL in samenwerking met Gemeente Deventer een stedenbouwkundige verkenning gemaakt, bestaande uit een landschappelijke analyse, een ontwikkelingsvisie en enkele voorbeelduitwerkingen.

'Tuinbuurt' is de naam voor de voorbeelduitwerking van de ijsbaanlocatie. Voor dit terrein geldt dat een groot deel niet geschikt is voor woningbouw in verband met de nabijgelegen rioolwaterzuivering. Toch blijkt dat het mogelijk is een integraal plan te ontwikkelen waar woningbouw en tuinbouw hand in hand gaan. De basis hiervoor wordt gevormd door een stratenpatroon dat evenwijdig ligt aan de IJssel en gebaseerd is op de ontsluitingsstructuur van het oorspronkelijke IJssellandschap. De straten worden opgespannen tussen het bestaande parkje aan de zuidzijde en een nieuwe stadstuin aan de noordzijde. Daartussen ligt een gebied dat verkleurd van rood (wonen) naar groen (tuinen). Het woongebied kent een compacte opzet met smalle straatprofielen. Parkeren bevindt zich op eigen terrein en in gemeenschappelijke hoven. Hagen zorgen voor een continue beeld. Ze omzomen zowel de woonkavels als de tuinen en parkeerhoven.

'Sportbuurt' is de naam voor de voorbeelduitwerking van de twee sportvelden. Hier wordt gedacht aan een meer traditionele opzet die aansluit bij het bebouwingspatroon van de wijk. Beide sportvelden bieden ruimte aan een open bouwblok, in te vullen met een flexibel woningbouwprogramma. Het parkeren bevindt zich in de straat. Aan de noordzijde wordt het woongebied begrensd door een groene pleinvormige ruimte die de buffer met het sportpark vormt. Deze wordt geflankeerd door een langzaam verkeerroute die beide buurten met elkaar verbindt.


Opdrachtgever:Gemeente Deventer
Ontwerp:2017
Verbeelding:+PEIL